'
Kalopanax Miq. = Eleutherococcus
synonymous genus Araliaceae