'
M.V. Walcott
Marry Vaux Walcott
(1860-1940)


There was one illustrations found for M.V. Walcott